Regler och etikett

Regler och etikett

Hur man uppträder på banan   
Den här delen behandlar golfspelets grundprinciper och sättet på vilket golf borde spelas. Endast genom att följa dessa principer kan spelaren göra spelet njutbart för alla. Hänsynen mot andra spelare är den grundläggande tanken i spelet på golfbanan.   
   
Golfspelets anda   
I skillnad till andra idrottsformer spelas golf till största delen utan övervakning av domare. Spelet grundar sej på att kompromisslöst efterfölja regler och visa hänsyn mot andra spelare. Spelarnas goda uppförande, artiga sätt och sportslighet styr dem också i tävlingssituationer.    

Säkerhet   
Spelaren skall före slaget försäkra sej om att ingen är så nära att de kan träffas av klubban, bollen eller någon uppslagen sten, kvist eller annat föremål. Spelaren skall vänta så länge att spelaren framför är utom räckhåll för bollen. När spelaren har för avsikt att slå ett slag som kan utsätta banskötselpersonal för fara är spelaren skyldig att uppmärksamma desamma om detta (utan lov av banskötselpersonalen får spelaren inte fortsätta sitt spel). Spelaren skall också omedelbart varna övriga människor om hans boll kan orsaka fara för dem. Traditionellt varningsrop är ”FORE”.   
   
Hänsyn mot andra spelare   
Spelarna bör visa hänsyn mot andra spelare genom att inte störa deras spel genom att röra sej, prata eller åstadkomma annat oljud. Spelaren skall försäkra sej om att till banan medförda elektroniska apparater inte stör andra. På tee får spelarna inte pegga upp bollen förrän de är i tur att slå. Stå inte heller för nära den som skall slå eller bakom bollen i slagriktningen.   
   
Etikett på greenen   
Spelaren får inte trampa på egen eller andras puttlinje inte heller stå på puttlinjens förlängning när någon skall putta. Stå inte så att din skugga faller på puttlinjen när någon annan skall putta. Spelaren skall befinna sej på green eller i närheten tills alla har puttat färdigt.   
   
Antecknande av score   
I slagspel skall markören kolla att han är överens med spelaren för varje hål eller senast på väg till nästa tee. Stå inte på greenen när du gör detta.   
   
Speltempo   
Spelarna skall spela raskt. För spelgruppen gäller det att hållas i kontakt med föregående grupp. Om det uppstår ett tomt hål framför och gruppen bakom hamnar att vänta skall man släppa förbi bakomvarande grupp oberoende av gruppens storlek.   
   
Var beredd när du är i tur   
Spelaren bör vara klar att slå när han är i tur. Lämna bag på den sida där du kommer snabbast vidare till nästa tee. Lämna greenen omedelbart när hålet är färdigspelat.   

Förtur på banan   
Om inget annat bestämts hänger förturen ihop med vem som är snabbare på banan. Den som spelar helrond får förtur gentemot den som spelar mindre antal hål.   

Hänsyn till banan   
I bunker: Spelaren bör jämna ut egna och andra intilliggande spår i bunkern. Vid utjämningen används kratta när en sådan står till buds.
På fairway: Spelaren sätter tillbaka uppslagen torv och trampar till.   
På green: Nedslagsmärken repareras med greenlagare som är obligatorisk för alla spelare.    
Undvik att skada banan i onödan med övningssvingar. Greenen får inte skadas med flaggstången eller bagen. Spelaren eller hans caddy får inte stå så nära hålet att det kan skadas. Skada inte hålkanten genom att ta upp bollen ur hålet med puttern. Stöd dej inte på puttern på greenen. Dra inte golfvagnen mellan greenbunkrar och green.   
   
Etikettsbrott   
Vid en spelares brott etiketten kontaktas han av klubbens herr- eller damkapten. Vid allvarligare förseelse blir det styrelsen som reder ut ärendet. Straff kan utdömas som tävlingsförbud viss tid eller avstängning från klubben i värsta fall.

Bennäsvägen 415
68910 Bennäs

Tel: 050-5338733
Fax: 06-7236803

@: gsegerst(a)gmail.com