HÖSTMÖTE 12.10.2017 Protokoll

HÖSTMÖTE 12.10.2017 Protokoll

REMSON GOLF CLUB    
Protokoll fört vid höstmöte 12.10.2017 kl. 17.30 i klubbhuset    
    
    Närvarande:
    Gustav Segerstam
    Göran Backman
    Allan Öst
    Mikael Vikström
    Gun-Britt Sundqvist
    Ove Klemets
    Matti Minnilä
    Bo-Johan Weckman
    Ulla Segerstam
    

1. Mötet öppnas
Mötet öppnades av ordförande Gustav Segerstam 
    
2. Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare
Göran Backman valdes till ordförande för mötet och Gustav Segerstam valdes till sekreterare. Bo-Johan Weckman och Ove Klemets valdes till protokolljusterare.
    
3. Mötets laglighet och beslutförhet konstateras
Mötet hade annonserats på Remson Golf Clubs hemsida och konstaterades lagenligt sammankallat och beslutfört.
    
4. Föredragningslistan för mötet godkänns
Föredragningslistan för mötet godkändes.
    
5. Verksamhetsplanen, budgeten samt anslutningsavgifternas storlek för följande år fastställs
Verksamhetsplan och budget för 2018 diskuterades ingående och godkändes utan ändringar. Medlemsavgifterna för inkommande år fastställdes enligt uppgjord plan
    
6. Val av ordförande och övriga medlemmar i styrelsen
Gustav Segerstam kvarstår som ordförande för 2018. Sittande styrelsen återvaldes i sin helhet och består av: Mikael Vikström, Allan Öst, Sixten Lindgren, Gun-Britt Sundqvist och Ove Klemets. Göran Backman fortsätter som sekreterare utanför styrelsen.
    

7. Val av revisor
Kai Kallio fortsätter som revisor och Jenny Segerstam valdes till revisorssuppleant.
    
8. Fastställs styrelsens och revisorns arvoden
Inget arvode för varken styrelse eller revisor
    
9. Övriga ärenden

Ove Klemets valdes till Årets Golfare.
Matti Minnilä valdes till Årets Nybörjare.
Helena Westerlund, Gun-Britt Sundqvist och Siv Backstedt fick pris för viktig insats för klubben med motiveringen " bidragit väsentligt till klubbens tävlingsanda". 
Klubbmästarna Mikael Kronlund och Gun-Britt Sundqvist erhöll priser.
 

Bennäsvägen 415
68910 Bennäs

Tel: 050-5338733
Fax: 06-7236803

@: gsegerst(a)gmail.com